• info@kanasi.edu.gr
 • Ταξίλου 97, Ζωγράφου - 15772
 • 2107774835
 • Σχολικός κανονισμός

  Η εγγραφή μαθητή στη Σχολή Κανάση προϋποθέτει και συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή, τόσο από τους γονείς, όσο και από τον μαθητή, του σχολικού κανονισμού, ο οποίος είναι εναρμονισμένος με την ελληνική εκπαιδευτική νομοθεσία. Η τήρηση του κανονισμού αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, καθώς καθορίζει το γενικό πλαίσιο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του σχολείου, των μαθητών και των γονέων τους.

  • Η ανελλιπής φοίτηση των μαθητών στο δημοτικό σχολείο είναι ιδιαιτέρως σημαντική και υποχρεωτική. Οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να δικαιολογούν εγκαίρως τις απουσίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Με την παράδοση του Ελέγχου Προόδου, γνωστοποιείται στους γονείς ο αριθμός των απουσιών του μαθητή.
  • Οι μαθητές, οι οποίοι έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους σε μαθήματα επιλογής, οφείλουν να τα παρακολουθούν ανελλιπώς.
  • Οι μαθητές, οφείλουν να προσέρχονται χωρίς καθυστέρηση κατά την έναρξη της πρώτης διδακτικής ώρας.
  • Οι μαθητές οφείλουν να συμμετέχουν σε όλες τις  εξωδιδακτικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις, εορτές, θεατρικές παραστάσεις και παρελάσεις.
  • Η φοίτηση των μαθητών διακόπτεται κατόπιν αίτησης των γονέων, για μετεγγραφή σε άλλο σχολείο, η οποία υποβάλεται με δική τους πρωτοβουλία ή με υπόδειξη του Συλλόγου Διδασκόντων ή της Διεύθυνσης.
  • Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν τη διεύθυνση και το δάσκαλο για κάθε είδους προβλήματα που αντιμετωπίζει ο μαθητής.
  • Στην αρχή κάθε σχολικού έτους καλούνται για ενημέρωση οι γονείς των μαθητών όλων των τάξεων, ενώ είναι δυνατό να γίνουν και έκτακτες συγκεντρώσεις για ειδικά θέματα.
  • Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους οργανώνονται τακτικές συγκεντρώσεις γονέων με σκοπό την ατομική ολιγόλεπτη ενημέρωσή τους για την επίδοση, την επιμέλεια και τη συμπεριφορά των παιδιών τους.
  • Οι γονείς των μαθητών μπορούν να επικοινωνήσουν με τους εκπαιδευτικούς μέσω της γραμματείας, μόνο κατά τις ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας, οι οποίες καθορίζονται για τον κάθε εκπαιδευτικό στην αρχή του σχολικού έτους.
  • Οι γονείς των μαθητών μπορούν να προγραμματίσουν σύντομο ραντεβού με τους εκπαιδευτικούς μέσω της γραμματείας, μόνο κατά τις ώρες συνεργασίας, οι οποίες καθορίζονται για τον κάθε εκπαιδευτικό στην αρχή του σχολικού έτους.
  • Τα πάσης φύσεως γραπτά του κάθε μαθητή, τα σχετικά με την αξιολόγηση και την επίδοσή του φυλασσονται στον ατομικό του φάκελο και παραδίδονται στους γονείς μαζί με τον Έλεγχο Προόδου της αχτίστοιχης χρονικής περιόδου.
  • Σε ειδικές περιπτώσεις, η διευθύντρια καλεί τους γονείς συγκεκριμένου μαθητή για την πραγματοποίηση έκτακτης συνάντησης.
  • Ο καθορισμός του τρόπου εγγραφής μαθητών στη Σχολή Κανάση είναι αποκλειστικό δικαίωμά της.
  • Η εγγραφή του μαθητή γίνεται υποχρεωτικά από το γονέα ή τον έχοντα τη γονική μέριμνα.
  • Για την ολοκλήρωση της εγγραφής θα πρέπει να προσκομιστούν τα απαραίτητα έγγραφα και ιατρικά δικαιολογητικά.
  • Οι γονείς, με την εγγραφή των παιδιών τους, αναλαμβάνουν την υποχρέωση καταβολής των διδάκτρων και/ή άλλων οικονομικών οφειλών τους.
  • Η επανεγγραφή μαθητή προϋποθέτει εξόφληση των διδάκτρων και λοιπών οφειλών του προηγούμενου σχολικού έτους.
  • Οι γονείς οφείλουν να είναι συνεπείς στις οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντι του σχολείου.
  • Οι μαθητές οφείλουν να είναι συνεπείς και επιμελείς στις σχολικές τους υποχρεώσεις.
  • Η διεξαγωγή της διδασκαλίας (πορεία/σχέδιο μαθήματος, στοχοθεσία, αξιολόγηση, κατ΄οίκον εργασίες, παιδαγωγικές επιλογές κλπ) καθορίζεται από τον εκπαιδευτικό σε συνεργασία με τη Διευθύντρια του σχολείου και το σύλλογο διδασκόντων και βασίζεται στα Αναλυτικά Προγράμματα, και στα τρέχοντα δεδομένα της παιδαγωγικής επιστήμης.
  • Η επίδοση των μαθητών αξιολογείται καθ΄όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους με προφορικές και γραπτές δοκιμασίες (ημερήσιες ή επαναληπτικές) και με άλλους παιδαγωγικά ενδεδειγμένους τρόπους (εργασίες κ.ά).
  • Για συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, σε αγώνες και αθλητικές δραστηριότητες οι γονείς οφείλουν να προσκομίζουν το Ατομικό Δελτίο Υγείας του παιδιού τους, στην Α ́ και στη Δ ́ τάξη, καθώς και Ιατρική Βεβαίωση, κάθε σχολικό έτος στην οποία θα αναγράφεται ότι ο μαθητής μπορεί να συμμετέχει στις αθλητικές δραστηριότητες.
  • Οι μαθητές οφείλουν να μη διακόπτουν την ομαλή ροή και διεξαγωγή των μαθημάτων, των εκδηλώσεων, εορτών και εκπαιδευτικών επισκέψεων.
  • Οι μαθητές θα πρέπει να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και να μιλούν με ευγένεια στους εκπαιδευτικούς, το προσωπικό του σχολείου και στους συμμαθητές τους.
  • Οι μαθητές οφείλουν να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των εκπαιδευτικών και γενικότερα του προσωπικού του σχολείου.
  • Οι μαθητές οφείλουν να λύνουν τα προβλήματα και τις τυχόν διαφορές τους με τον διάλογο, χωρίς να καταφεύγουν στη χρήση βίας. Η ύβρις, η χειροδικία, η αυτοδικία, η άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας το “bullying” από άτομα ή ομάδες αποτελούν σοβαρότατα παραπτώματα, που μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και σε απομάκρυνση του μαθητή από το σχολείο.
  • Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, οι μαθητές δεν επιτρέπεται να παραμένουν στις αίθουσες διδασκαλίας χωρίς την παρουσία των εκπαιδευτικών και στις σκάλες.
  • Οι μαθητές οφείλουν να φορούν σε καθημερινή βάση την καθιερωμένη στολή με τα διακριτικά της Σχολής Κανάση. Χωρίς αυτή δεν μπορούν να συμμετέχουν στις προγραμματισμένες παρελάσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές, για λόγους ασφαλείας.
  • Η εμφάνιση των μαθητών πρέπει να χαρακτηρίζεται από απλότητα, καθαριότητα και ευπρέπεια, καθώς οι υπερβολές στην εμφάνιση δεν συνάδουν με τη μαθητική ιδιότητα.
  • Το κάπνισμα, απαγορεύεται αυστηρά για όλους (προσωπικό, εκπαιδευτικούς και γονείς) σε όλους τους χώρους του σχολείου.
  • Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων, ηλεκτρονικών παιχνιδιών, φωτογραφικών μηχανών, συσκευών ηχογράφησης ήχου και εικόνας, εφημερίδες, περιοδικά και έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα που δεν συνάδουν με την ιδιότητα του μαθητή και τυχερών παιχνιδιών στο χώρο του σχολείου και κατά τη διάρκεια των δρομολογίων.
  • Απαγορεύεται κάθε είδους φωτογράφιση, βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση στους χώρους του σχολείου χωρίς την άδεια της διευθύντριας.
  • Οι μαθητές δε θα πρέπει να φέρουν στο σχολείο μεγάλα χρηματικά ποσά και αντικείμενα αξίας, καθώς το σχολείο δεν ευθύνεται για τυχόν φθορές και απώλειες.
  • Απωλεσθέντα αντικείμενα που βρέθηκαν στους χώρους του σχολείου παραμένουν μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους και στη συνέχεια η διεύθυνση  αποφασίζει τον τρόπο διάθεσης των μη αναζητηθέντων αντικειμένων.
  • Οι μαθητές απαγορεύεται να ρυπαίνουν το σχολικό χώρο, να γράφουν σε θρανία και τοίχους.
  • Οι μαθητές οφείλουν να φροντίζουν την καλή κατάσταση των αιθουσών, του προαυλίου και όλων των χώρων του σχολείου και χρησιμοποιούν τα καλάθια απορριμμάτων.
  • Οι μαθητές οφείλουν να μεταχειρίζονται με προσοχή το εποπτικό υλικό, μηχανήματα, υπολογιστές και γενικότερα τον εξοπλισμό του σχολείου. Τυχόν φθορες που οφείλονται σε κακή χρήση και μη συμμόρφωση με τους κανόνες  αποκαθίστανται με δαπάνη των γονέων του μαθητή.
  • Το δανεισμένο υλικό του σχολείου (βιβλία, εκπαιδευτικά παιχνίδια, εποπτικό υλικό) πρέπει να επιστρέφεται εμπρόθεσμα και σε καλή κατάσταση.
  • Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται και να προστατεύουν τη σχολική περιουσία, τα προσωπικά τους αντικείμενα και τα προσωπικά αντικείμενα των συμμαθητών τους.
  • Oι μαθητές δεν επιτρέπεται να εισέρχονται στην αίθουσα θετικών επιστημών και ηλεκτρονικών υπολογιστών χωρίς την παρουσία του εκπαιδευτικού ή υπευθύνου της αίθουσας.
  • Oι μαθητές δεν  επιτρέπεται να χρησιμοποιούν δικές τους συσκευές μαγνητικού υλικού, προγράμματα ή αρχεία. Oι μαθητές δεν επιτρέπεται να θέτουν σε λειτουργία τους υπολογιστές ή να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ρύθμιση.
  • Ο μαθητής επιτρέπεται να επισκέπτεται μόνο διευθύνσεις του διαδικτύου που περιέχουν υλικό σχετικό με την εργασία του.
  • Η Σχολή Κανάση διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των περιοχών διαδικτύου που έχει επισκεφθεί ο μαθητής, καθώς και των μηνυμάτων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του σχολικού δικτύου.
  • Το Διαδίκτυο είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο πληροφοριών και, παρά την εφαρμογή πολιτικών ασφαλείας και φίλτρων, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί απόλυτα το περιεχόμενο της κάθε προσφερόμενης πληροφορίας.
  • Το σχολικό λεωφορείο θεωρείται προέκταση του σχολείου, συνεπώς ισχύουν όλοι οι προαναφερθέντες κανόνες συμπεριφοράς και διαγωγής.
  • Για λόγους ασφαλείας, ο/η οδηγός πρέπει να είναι απερίσπαστος/η στην οδήγηση του σχολικού, οπότε δεν επιτρέπονται οι φωνές, οι θόρυβοι, καθώς και η ακρόαση μουσικής.
  • Οι μαθητές οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια όποτε επιβαίνουν στα σχολικά λεωφορεία (καθημερινή μεταφορά από και προς το σχολείο, εκδρομές, εκπαιδευτικές επισκέψεις)
  • Κατά τα πρωινά δρομολόγια οι μαθητές και οι γονείς τους οφείλουν να είναι εγκαίρως στο σημείο επιβίβασης, καθώς το σχολικό λεωφορείο δεν είναι εφικτό να δεν περιμένει. Επιπλέον οι καθυστερήσεις, διαταράσουν τους χρόνους των επόμεων στάσεων και δρομολογίων.
  • Η/Ο συνοδός του σχολικού λεωφορείου έχει το δικαίωμα να κάνει τις απαιτούμενες συστάσεις στους μαθητές.
  • Οι θέσεις των μαθητών στο σχολικό λεωφορείο είναι καθορισμένες και δεν επιτρέπονται μετακινήσεις χωρίς την άδεια της συνοδού.
  • 
Δεν επιτρέπεται να αποβιβάζονται οι μαθητές σε στάσεις διαφορετικές από αυτές, που προβλέπονται στην αρχική συμφωνία με το γονέα.
  • Η απρεπής συμπεριφορά μαθητή προς συμμαθητές τους ή προς τη/τον συνοδό ή προς την/τον οδηγό του λεωφορείου, η ρύπανση, καθώς και η φθορά σε καθίσματα, τζάμια κ.α. μπορεί να έχει ως συνέπεια την αποκατάσταση ζημιών έως και την απαγόρευση χρήσης του σχολικού λεωφορείου από το μαθητή.
  • Σε περίπτωση, που το δρομολόγιο είναι αδύνατον να πραγματοποιηθεί για λόγους ανωτέρας βίας (βλάβες, ρυθμίσεις κυκλοφορίας, καιρικές συνθήκες) οι γονείς ενημερώνονται και θα πρέπει να φροντίσουν για τη μεταφορά των παιδιών τους.
  • Τα δρομολόγια ορίζονται από τους υπεύθυνους συνοδούς του σχολείου σε συνεργασία με τη διεύθυνση και πραγματοποιούνται σε προκαθορισμένες ώρες ανά περιοχή.
  • Αλλαγές δρομολογίων μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, πραγματοποιούνται μόνο εφόσον αυτό δεν διαταράσσει το σύνολο των διαδρομών και στάσεων.